Общи условия за ползване на услугите на autoceramic.bg

1. Условия за използване на сайта на autoceramic.bg
С разглеждане на сайта autoceramic.bg или изпратена поръчка, потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:
• Информационните услуги на сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.
autoceramic.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
autoceramic.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на потребителя, статусът на негови или на други потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта autoceramic.bg
autoceramic.bg не носи отговорност в случай, че при използване на сайта или материали от него за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт,поправка или подмяна на оборудване/материалите или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на потребителя.
• оn-line системата за покупки през сайта не отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на сайта към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, autoceramic.bg потвърждава в разговор/email съобщение с потребителя възможността / невъзможността за доставка на заявената през on-line системата стока.
• Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез on-line системата да бъдат променени, като autoceramic.bg се задължава да съобщи на потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
• За да използва услугите на сайта, Потребителят следва да получи достъп до интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до интернет оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до интернет мрежата. autoceramic.bg не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от потребителя.
• При поръчка на сайта, потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на формата за покупка.
autoceramic.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.
• Да получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на autoceramic.bg, като в случай, че не желае да получава такава информация, потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез данните за запитване и контакт, посочени на сайта.

2. Защита на личните данни.
autoceramic.bg не изисква регистрация за разглеждане и изпращане на поръчки.
• „Алексина” ООД, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
• „Алексина” ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
• Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
• С предоставянето на личните си данни, потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.
• Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Алексина” ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

Политика за поверителност
2.1. Каква информация събираме?
Ние събираме информация от Вас, когато направите поръчка или запитване. Всички задължителни полета за данни трябва да бъдат попълнени. Когато поръчвате на нашия сайт, може да Ви бъде поискано да въведете следните данни: име, фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер.
2.2. За какво използваме информацията Ви?
Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана за следните цели:
• За обработка и изпращане на поръчката или запитването Ви.
• За нуждите на счетоводството ни.
2.3. Използваме ли „бисквитки“?
НЕ. „Бисквитките“ са малки файлове, които сайтът или неговият доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на Вашите компютри през Вашия уеб браузър (ако разрешите), който позволява на сайтовете или доставчиците на услуги да разпознават Вашия браузър и да прихващат и помнят определена информация.
2.4. Разкриваме ли информация на външни лица?
Ние не продаваме, не търгуваме или по какъвто и да е друг начин прехвърляме на външни лица Вашата лична информация. Може да се наложи да предоставим Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на закона, на правилата на сайта ни или за защита на правата, собствеността или безопасността както на нас, така и на други лица.
2.5. Съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, от Алекссина ООД се вземат всички възможни технически и организационни мерки признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защитим всички данни, които можем да съхраняваме, да оперираме или обработваме за нашите клиенти.
Фирма „Алексина“ ООД събира следните лични данни: име, фамилия, град по местоживеене и личен телефонен номер за нуждите на оформяне на поръчката, както и за нуждите на счетоводната отчетност на предприятието на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, свързан с минималната информация, която се изисква при издаването на първичен счетоводен документ, адресиран до външен получател. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството „Алексина“ ООД съхранява горепосочените данни на хартиен носител за срок от 10 години, считано от 01.01 на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
2.6. Вашето съгласие
Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата декларация за поверителност.
2.7. Промени в декларацията за поверителност
Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.
2.8. Контакт с нас
Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, можете да се свържете с нас, като използвате следните данни:
Алексина ООД, 9000 Варна, България
Е-мейл: sales@autoceramic.bg

3. Закупуване на стока и/или услуга от сайта autoceramic.bg
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в сайта на autoceramic.bg. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка, потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги в пазарската кошница.
При извършване на поръчка на сайта потребителят влиза в договорни отношения с „Алексина“ ООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение или обаждане от страна на autoceramic.bg, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в сайта;
autoceramic.bg има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена,autoceramic.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

4. Други
autoceramic.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до потребителя.
autoceramic.bg си запазва правото да изпраща на потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта.
autoceramic.bg администрира този сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България.
autoceramic.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули със същото качество и цена.

Транспортните разходи за връщане на стока, независимо от причината са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, и са съгласно тарифата на куриерската фирма, която бъде посочена от Алексина ООД.

Въпроси, запитвания и консултации на потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез сайта на autoceramic.bg на email sales@autoceramic.bg в рамките на работното време: от 10:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на сайта на autoceramic.bg, потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Доставка

Какво е autoceramic.bg

autoceramic.bg е търговска марка, която предлага стоки на различни производители и вносители. Това е платформа, която събира продукти свързани с 3D принтирането, като това улеснява  потребителите при търсене на стоки свързани с тазо бранш.

Как се доставят поръчките

Поръчките направени през системата на autoceramic.bg се доставят, чрез спедитори – Speedy или Econt. Всяка поръчка може да бъде доставена до точен адрес или офис на спедитора.
ЗАБЕЛЕЖКА*: Всеки производител или вносител работи с някой от посочените спедитори (има възможност да има и други спедитори). Ако държите на вашата стока да бъде доставена с точен спедитор се свържете с нас, за повече информация за търговеца предлагащ стоката.

Каква е цената на доставката

Цената на доставката е различна за всички продукти и зависи от техните количества, размери и килограми. Тя се определя от спедитора след направената поръчка. Ние, ще поместим оринтировъчни цени цени за някой продукти. Цената може да варира от 5лв до над 30лв според обема на заявка и договорните отношения между фирмите и спедиторите. Това е ориентировъчна цена!

Какъв е срока за изпращане на продукт

Сроковете за изпращане на продукт в рамките на 3 работни дни. Ако производителя или вносителя разполага със стоката на склад обикновенно се изпраща на следващия ден. Поръчки се обработват до 14:00 часа и се изпращат на същия ден. Ако дадения продукт не е наличен или в момента го няма ние, ще ви напишем съобщение да изберете нов продукт. Доставки, не се изпращат през събота и неделя, както и официални празници.

Изпращането на Машини тип Водоструйки, Прахосмукачки и други се изпълняват от 1-3 работни дни. Според натовареността към момента на поръчка.

С кого работим ние

Ние предлагаме само утвърдени на пазара производители и вносители на материали, 3д принтери и аксесоари. Стараем се продуктите, които предлагаме да задоволяват вашето очакване.

Поръчка на продукти от различни производители

Ако вие поръчвате продукти от РАЗЛИЧНИ производители в нашата система това, ще доведе до получаване на пратки от различни места. Така вие, ще имате повече от една такса за доставка. autoceramic.bg е търговска система и предлага стоки на различни производители/вносители събрани на едно място.

Забавяне на поръчка

autoceramic.bg НЕ носи отговорност за забавяне на поръчки причинени от Спедитор или търговски партньор на фирмата.

Гаранция на продукти

Гаранционни карти на машини се издават по електронен път, като се използва имейла от поръчката. Връщането на продукт към нас е за сметка на клиента, както и обратното му връшане към клиента. 

Потребителят се съгласява с условията за използване услугите на autoceramic.bg с натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на сайта на autoceramic.bg, както и с линка към настоящите общи условия. Приема се че се е запознал с условията за Доставка и условията за 14 двевно връщане на поръчка. Счита, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва, когато е сложил отметката и направил онлайн поръчка.

Ще се радваме да бъдете наши клиенти!